Loading

 – S-a plătit nelegal, în perioada 2019 și în prezent, din creditele bugetare aprobate la Titlul I – Cheltuieli de personal, articol bugetar 10.01.–Cheltuieli salariale în bani, suma de 464.195 lei, personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, reprezentând contravaloarea unor sporuri acordate necuvenit și incluse nelegal în salariul de bază, cu titlu de „spor de confidențialitate” și „spor de calculator”, pe care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 68.360 lei.

 – S-a plătit nelegal, în perioada 2019 și în prezent, din creditele bugetare aprobate la Titlul I – Cheltuieli de personal, articol bugetar 10.01 – cheltuieli salariale în bani, suma de 8.895 lei, reprezentând contravaloarea drepturilor salariale brute care excedă nivelului reglementat de prevederile legale în vigoare urmare a calculării și acordării indemnizației de concediu de odihnă prin raportarea la media zilnică a veniturilor realizate pe ultimele trei luni anterioare celei de efectuare a concediului, contrar prevederilor legale specifice personalului bugetar potrivit cărora media zilnică a veniturilor se raportează la luna în care se efectuează concediul de odihnă, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 951 lei

 – S-a plătit nelegal, în perioada 2019 și în prezent, din creditele bugetare aprobate la Titlul I – Cheltuieli de personal, articol bugetar 10.01.–Cheltuieli salariale în bani, suma de 464.195 lei, personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, reprezentând contravaloarea unor sporuri acordate necuvenit și incluse nelegal în salariul de bază, cu titlu de „spor de confidențialitate” și „spor de calculator”, pe care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 68.360 lei.

 – S-a plătit nelegal, în perioada 2019 și în prezent, din creditele bugetare aprobate la Titlul I – Cheltuieli de personal, articol bugetar 10.01 – cheltuieli salariale în bani, suma de 8.895 lei, reprezentând contravaloarea drepturilor salariale brute care excedă nivelului reglementat de prevederile legale în vigoare urmare a calculării și acordării indemnizației de concediu de odihnă prin raportarea la media zilnică a veniturilor realizate pe ultimele trei luni anterioare celei de efectuare a concediului, contrar prevederilor legale specifice personalului bugetar potrivit cărora media zilnică a veniturilor se raportează la luna în care se efectuează concediul de odihnă, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 951 lei

 – S-a plătit nelegal, în perioada 2019 și în prezent, din creditele bugetare aprobate la Titlul I -Cheltuieli de personal, capitol bugetar 67.02. -Cultură, recreere și religie, articol bugetar 10.01.-Cheltuieli salariale în bani, suma brută de 42.179 lei, pentru care au fost calculate la data auditului majorări de întârziere în sumă de 6.232 lei, personalului contractual din cadrul serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local, familia ocupațională de funcții bugetare „Cultură” (bibliotecar și responsabil cămin cultural), ca urmare a aprobării, nelegale, a salariilor de bază pentru această categorie de personal prin hotărârea autorității deliberative și totodată, ca urmare a acordării, respectiv includerii în acestea a unor sporuri acordate necuvenit cu titlu de „spor de confidențialitate” și „spor de calculator”.

 – Nu au fost respectate prevederile hotărârii autorității deliberative locale și respectiv reglementările legale aplicabile în domeniul salarizării cu ocazia stabilirii și aprobării prin dispoziția primarului a salariului de bază pentru funcția contractuală de inspector, gradul IA (studii superioare), fiindu-i stabilit, acordat și implicit plătit, în perioada 2019 și în prezent, angajatei care ocupă această funcție, un salariu de bază mult mai mic decât cel aprobat prin hotărâre, fapt care a condus la plata drepturilor salariale brute sub nivelul real cuvenit cu suma de 42.833 lei și neînregistrarea/neraportarea în situațiile financiare a acestora, crescând totodată riscul efectuării unor plăți suplimentare din bugetul local al comunei pentru plata unor eventuale cheltuieli de judecată și accesorii fiscale.

 – S-a plătit nelegal, din cadrul capitolului 84.03 Transporturi, articolul 20.01.09 „Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional”, suma de 92.061 lei, reprezentând contravaloarea unor produse de balastieră pentru care nu există documente justificative întocmite conform prevederilor legale care să ateste livrarea acestora de către furnizor și respectiv recepția de către entitatea publică în cantitatea solicitată la plată și decontată, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 11.047 lei.

 – Au fost acceptate la plată și decontate în mod nejustificat, servicii de deszăpezire în sumă totală de 30.573 lei în baza unui contract de servicii finanțat din bugetul local, de la cap. 84.03 – „Transporturi” și cap.70.50 -„Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale”, art. 20.01.09 – „Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional”, având ca obiect „Servicii de deszăpezire pe drumurile comunale în comuna Poiana Lacului, județul Argeș”, în condiții meteorologice care nu indicau fenomene meteo și/sau variații de temperaturi ce ar fi impus efectuarea serviciilor ce fac obiectul contractului menționat. Pentru prejudiciul adus bugetului local prin plata nejustificată a
serviciilor de deszăpezire, au fost calculate până la data auditului majorări de întârziere în suma de 6.744 lei.

 – Au fost efectuate plăți nelegale în valoare de 12.865 lei din creditele bugetare aprobate la titlul II „Bunuri și servicii” reprezentând contravaloarea unor lucrări de reparații curente la unele clădiri din domeniul public al unității administrativteritoriale, acceptate la plată și decontate, dar neexecutate, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 2.090 lei.

 – Au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 144.180 lei reprezentând contravaloarea drepturilor de natură salarială acordate fără bază legală și cu schimbarea de destinație a creditelor bugetare aprobate pentru investiții unui număr de cinci salariați din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru participarea în cadrul comisiilor de evaluare constituite pentru atribuirea unor contracte de lucrări finanțate din bugetul local, fiind calculate, la data auditului, majorări de întârziere în sumă de 38.057 lei.

 – S-a plătit nelegal, în avans, suma de 600.000 lei contrar clauzelor Contractului de cofinanțare încheiat pentru racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție, coroborat cu prevederile cadrului legal aplicabil, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 72.000 lei pentru perioada în care bugetul local a fost lipsit, nelegal, de creditele bugetare aprobate pentru investiții.

 – Au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 18.876 lei, reprezentând 2.490 lei contravaloarea cotelor de cheltuieli indirecte și profit aplicate nelegal asupra unor servicii de proiectare (ridicări topografice) ca urmare a includerii acestora ca și articol de deviz în formularul F3 Listă de cantități de lucrări pe categorii de lucrări, capitolul 4. Investiția de bază, contrar dispozițiilor legale, și 16.386 lei contravaloarea probelor și încercărilor care potrivit clauzelor contractuale se suportă de către executantul obiectivului de investiții. Pentru plățile nelegale efectuate din bugetul local al comunei au fost calculate, la data auditului, majorări de întârziere în sumă de 2.454 lei.

 – Au fost efectuate plăți, în sumă totală de 39.000 lei, din subcapitolul bug. 70.2A.07- Alimentare cu gaze naturale în localități credite bugetare, Titlul 71, art. bug. 71.01.01, respectiv 71.01.30, fără bază legală și fără prestație reprezentând contravaloarea drepturilor bănești brute acordate în decembrie 2021/decembrie 2020 unui număr de 5 angajați din cadrul aparatului de specialitate al primarului, desemnați prin dispoziția primarului ca membrii în comisia de evaluarea a ofertelor pentru atribuirea lucrărilor de extindere a sistemului de distribuție gaze naturale în comună prin procedură simplificată, finalizată la data de 10.06.2020, potrivit Raportului procedurii. Pentru plățile nelegale efectuate din bugetul local al comunei au fost calculate, la data auditului, majorări de întârziere în sumă de 7.300 lei.